Τι σπουδές επιλέγουν οι άνδρες και τι σπουδές οι γυναίκες

Ανάμεσα στα δεδομένα που σας παρουσιάζουν τα «Φοιτητικά Νέα» εμπεριέχονται τα στοιχεία με τους φοιτητές ανά αντικείμενο σπουδών και φύλο σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την νέα έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για το 2021, το 2020, πάνω από το ένα πέμπτο του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ (Σχήμα 21) επέλεξε τις επιστήμες διοίκησης επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές (21,8%). Η δεύτερη συνηθέστερη επιλογή για τους φοιτητές ήταν οι επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (15,8%).

Ακολουθούν: οι επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (13,6%), οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (11,5%), οι κοινωνικές επιστήμες, η δημοσιογραφία και η πληροφόρηση (9,5%), η εκπαίδευση (7,6%), οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η στατιστική (6,8%), οι υπηρεσίες (5%), οι επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (4,9%), και, τέλος, η γεωπονική επιστήμη, η δασοπονία, η ιχθυοκαλλιέργεια και η κτηνιατρική (1,9%).

τι σπουδάζουν οι φοιτητές

Από τη σύγκριση με τα δεδομένα του 2019 προκύπτει ότι αυξήθηκε το ποσοστό φοιτητών οι οποίοι επέλεξαν να σπουδάσουν αντικείμενα σχετικά με την εκπαίδευση, ενώ μειώθηκε το ποσοστό των φοιτητών που σπουδάζουν Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά & Στατιστική. Τα τελευταία αντικείμενα υποχωρούν στην 7η θέση προτίμησης σε σύγκριση με την 6η θέση το 2019. Αντίστοιχα, αυξήθηκε το 2020 το ποσοστό των φοιτητών οι οποίοι επιλέγουν για σπουδές τον τομέα των υπηρεσιών (8η θέση).

Στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών στην ΕΕ για το 2020, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε έξι από τα δέκα πεδία σπουδών (Σχήμα 22): στις επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές (11,92%), στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (9,76%), στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (7,43%), στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (6,12%), την εκπαίδευση (5,95%), τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική (3,44%), τη γεωπονική επιστήμη, τη δασοπονία, την ιχθυοκαλλιέργεια & την κτηνιατρική (0,97%).

Οι άνδρες φοιτητές υπερτερούν των γυναικών στις υπόλοιπες κατηγορίες: στις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (11,56%), στις επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (3,96%) και στις υπηρεσίες (2,57%).

Στην Ελλάδα (Σχήμα 23) οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν τις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (21,27%), ως αποτέλεσμα της πανεπιστημιοποίησης των πρώην ΤΕΙ στα οποία λειτουργούσε μεγάλος αριθμός Τμημάτων τεχνολογικής εκπαίδευσης. Στη δεύτερη θέση, σε αντίθεση με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, έρχονται οι επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και οι νομικές σπουδές (19,81%). Οιτέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (13,04%) αποτελούν την τρίτη επιλογή των Ελλήνων φοιτητών (τέταρτη επιλογή στην Ευρώπη) και ακολουθούν: οι κοινωνικές επιστήμες, η δημοσιογραφία και η πληροφόρηση (12,80%), οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η στατιστική (9,77%), οι επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (8,28%), η εκπαίδευση (4,52%), οι γεωπονικές επιστήμες, η ιχθυοκαλλιέργεια και η κτηνιατρική (4,17%), οι επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (3,54%) και οι υπηρεσίες (2,79%). Η μεγαλύτερη απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις προτιμήσεις των Ελλήνων φοιτητών εντοπίζεται στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες βρίσκονται στην 6η θέση στη σειρά προτίμησης των Ελλήνων σε αντίθεση με την 3η θέση στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

τι σπουδάζουν οι φοιτητές

Σε σχέση με το 2019 δεν υπάρχει μεταβολή ως προς τη σειρά κατάταξης/επιλογής των αντικειμένων σπουδών από τους φοιτητές. Καταγράφονται μόνο οριακές και μικρές μεταβολές σε ορισμένα αντικείμενα. Για παράδειγμα, το ποσοστό των φοιτητών που επιλέγει να σπουδάσει αντικείμενα μηχανικής, κατασκευών και δόμησης εμφανίζεται να έχει σημειώσει αύξηση κατά 0,3% το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Θετική μεταβολή καταγράφεται στην περίπτωση των κοινωνικών επιστημών, της δημοσιογραφίας και της πληροφόρησης (+0,11%), των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της στατιστικής (+0,25%), των επιστημών υγείας (+0,42%), της γεωπονικής επιστήμης, της δασοπονίας, της ιχθυοκαλλιέργειας και της κτηνιατρικής (+0,12%) και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (+0,12%). Αντίθετα, μικρή μείωση εμφανίζεται στο ποσοστό φοιτητών το οποίο σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων και νομική (-0,85%) και οριακή μείωση στις τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες (-0,21%), εκπαίδευση (-0,15%) και υπηρεσίες (-0,11%).

Αναφορικά με το φύλο, στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (802.365), οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε πέντε από τις δέκα κατηγορίες με βάση το αντικείμενο σπουδών ως εξής (Σχήμα 24): στη διοίκηση επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές (9,92% γυναίκες, 9,89% άνδρες), στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (8,55% γυναίκες, 4,49% άνδρες), στην εκπαίδευση (3,55% γυναίκες, 0,96% άνδρες), στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (5,54% γυναίκες, 2,74% άνδρες) και στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (7,31% γυναίκες, 5,49% άνδρες).

Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (15,12% άνδρες, 6,15% γυναίκες), στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική (5,52% άνδρες, 4,25% γυναίκες), στη γεωπονική επιστήμη, τη δασοπονία, την ιχθυοκαλλιέργεια και την κτηνιατρική (2,25% άνδρες, 1,92% γυναίκες), στις επιστήμες της πληροφορικής και των επικοινωνιακών συστημάτων (2,52% άνδρες, 1,02% γυναίκες) και στις υπηρεσίες (1,46% άνδρες, 1,32% γυναίκες).

τι σπουδάζουν οι φοιτητές

 

Πηγή: foititikanea.gr

Απάντηση