Ψήφισμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί–Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, τα ζητήματα που αφορούν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (άρθρο 32) μεταβάλλονται ως προς δύο μόνον σημεία: αφενός μεν μειώνεται ο ελάχιστος αριθμός των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την εγγραφή των φοιτητών στο ειδικό Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από εκατόν ογδόντα (180) σε εκατόν είκοσι (120), αφετέρου δε επεκτείνεται η χρονική διάρκεια των ήδη λειτουργούντων Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των Τμημάτων/Σχολών των Πανεπιστημίων για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με αποτέλεσμα το νέο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που εισήχθη με το άρθρο 99 του ν. 4957/2022 να αναμένεται να ενεργοποιηθεί για φοιτητές που πρόκειται να εισαχθούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Κατά τα λοιπά, ουδεμία περαιτέρω μεταβολή επέρχεται και ως εκ τούτου τα αιτήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, εκτός από την προσθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τμήματα που χορηγούν αυτομάτως την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, παραμένουν εν πολλοίς ανικανοποίητα. Υπενθυμίζουμε ότι τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ έχουν ενσωματώσει στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών τους συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα παιδαγωγικού-διδακτικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονιζόμενα προς τις εκάστοτε προβλέψεις προηγουμένων νομοθετημάτων, μέσω των οποίων κατοχυρώνουν με αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και σχετικά ΦΕΚ, κατόπιν θετικής γνωμάτευσης και του Ι.Ε.Π., την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) των αποφοίτων τους.

Με πρόσφατες πιστοποιήσεις, από την ΕΘ.Α.Α.Ε., των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, αναγνωρίστηκε επίσημα και από την Ανεξάρτητη Αρχή ότι το ζήτημα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας καλύπτεται πλήρως από τα υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, καθώς σε ουδεμία Έκθεση Πιστοποίησης κατεγράφη η παραμικρή έστω αρνητική σχετική επισήμανση. Πρόκειται για τα ακόλουθα Τμήματα (ενσωματώνονται και σύνδεσμοι για τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ ή τα σχετικά ΦΕΚ πιστοποίησης της ΠΔΕ): Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών, Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας.

Ζητούμε:

• την εξαίρεση και των υπολοίπων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον ν. 4957/2022 για την ΠΔΕ. Τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής να συνεχίσουν να πιστοποιούν την ΠΔΕ των αποφοίτων τους, ενδεχομένως βάσει ενός πίνακα μαθημάτων εγκεκριμένων και αξιολογημένων από αρμόδια επιτροπή, με τη συστηματική αρωγή των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας και χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αναγνώριση από οποιαδήποτε άλλη Δομή, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα «αποφοίτων δύο ταχυτήτων».

• την αποδέσμευση του προσδιορισθέντος ορίου πιστωτικών μονάδων (120 ECTS), ως ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ECTS για την εγγραφή των φοιτητών σε Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Αποτελεί ζήτημα καθοριστικής σημασίας όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν, και μάλιστα δωρεάν, την ΠΔΕ στη διάρκεια των τεσσάρων ετών φοίτησης, όπως έως τώρα ισχύει, εκκινώντας σε χρόνο που θα καθορίζεται από τα επιμέρους Τμήματα, κατά τρόπο συμβατό με το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πηγή: Foititikanea.gr

Απάντηση