Πανελλήνιες 2023 – Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Εισακτέοι, προσόντα και δικαιολογητικά

Ο αριθμός σπουδαστών-σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών για φέτος σε 1.479 άτομα εκ των οποίων οι 741 Πλοίαρχοι και οι 738 Μηχανικοί.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όλων των Κατηγοριών είναι να έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής.

Καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή παίζει ο Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ε.Β.Ε. αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών, ορίζεται η τιμή 0,80.

Ο υποψήφιος πρέπει:

Nα έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης (γεννηθέντες από 01-01-1996 και μεταγενέστερα).

Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικάγια το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Πότε αποκλείονται οι υποψήφιοι από τις σχολές

Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

Επίσης σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σε αυτή σπουδαστών/-στριών. Οι σπουδαστές/-στριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής τους στην Α.Ε.Ν.

Δικαιολογητικά Υποψηφίων

Για την Γενική κατηγορία όλοι οι υποψήφιο πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να υποβάλουν επιπροσθέτως αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. (Στην αίτηση δηλώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλες οι Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Επιπλέον, πρέπει μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη να υποβάλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν.

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.1. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/-α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/-η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.

Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια 6 είναι η πλησιέστερη Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/-ας.

Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (Α΄ 191). Οι υποψήφιοι/-ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογεγραμμένους ναυτικούς, δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1 ο ή Λιμενικής Αρχής).

Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι γνωματεύσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες. 1.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. 1.3.

Φωτοαντίγραφο αίτησης-δήλωσης υποψηφίου/-ας για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις τρέχοντος σχολικού έτους 2022-2023 (ως αυτή οριστικά καταχωρίσθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool από το Διευθυντή του Λυκείου).

Προκειμένου για κατόχους Βεβαίωσης Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης αυτής, ή του δελτίου εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, από τα οποία να προκύπτει ο Κωδικός αριθμός υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1.4. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας. 1.5.

Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων διαβιβάζει στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β΄, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και τους σχετικούς πίνακες επιλαχόντων κατά ειδικότητα. 5. Υποψήφιος/-α, ο/η οποίος/-α εισάγεται, σε οποιαδήποτε ειδικότητα, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της διαδικασίας επιλογής επιλαχόντων και δεν συμπεριλαμβάνεται στους σχετικούς πίνακες επιλαχόντων της προηγούμενης παραγράφου.

Διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγχων των δικαιολογητικών των υποψηφίων Η διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγχων των δικαιολογητικών από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β΄ γίνεται από επιτροπές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

2. Μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών ελέγχων των δικαιολογητικών των υποψηφίων, δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων Γενικής Κατηγορίας και Ειδικών Κατηγοριών ανά ειδικότητα, οι οποίοι/-ες έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι/-ες, το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επιλογής μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.

3. Μετά την επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων του αρχείου (έντυπου και ηλεκτρονικού) εισαγομένων της Γενικής Κατηγορίας και Ειδικών Κατηγοριών που έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδίδονται τα αποτελέσματα εισαγωγής – κατανομής σπουδαστών/-στριών, με χρήση μηχανογραφικής εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στο υπουργείο Ναυτιλίας.

πηγή

Απάντηση