ΕΚΔΔΑ: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “Εκπαίδευση εκπαιδευτών στη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ: Εκπαίδευση εκπαιδευτών στη δημιουργία και επεξεργασία  διαδραστικού  εκπαιδευτικού υλικού.

Το πρόγραμμα προέκυψε από τις αυξανόμενες ανάγκες δημιουργίας και χρήσης
διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού που επέβαλαν οι νέες μορφές και μέθοδοι
εκπαίδευσης που προέκυψαν από τις νέες υγειονομικές συνθήκες που επέβαλε η
πανδημία, αλλά και από τη ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας.

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτές-μέλη
του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ όλες τις αναγκαίες
δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα διαδραστικά
εκπαιδευτικά εργαλεία κατάλληλα για όλες τις μορφές εκπαίδευσης δια ζώσης, σύγχρονης
και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να επιμορφώσουν
και να διεξάγουν αποτελεσματικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των μορφών
εκπαίδευσης, που θα υλοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, ή/και άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Εισηγητές του προγράμματος ήταν: ο κ. Αθανάσιος Γκέκας, ο κ.  Δημήτριος Θεοχάρης και ο κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο κ. Παντελής Βουλτσίδης.

Απάντηση