Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024 – Όλα τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2024 – Όλα τα ονόματα.

Όλοι οι πίνακες με όλα τα ονόματα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παίρνουν μετάθεση το σχολικό έτος 2024.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024: Οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια από περιοχή σε περιοχή

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

3, Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης παρουσιάζονται με τη λήξη του
διδακτικού έτους στη Δ/νση Εκπ/σης της νέας περιοχής μετάθεσης και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη θέση οριστικής τοποθέτησης ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται, είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα.

Ποιοι μετατίθενται σε ΕΑΕ, σχολεία κωφών-τυφλών, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΕΕΕΚ

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.  Οι μετατιθέμενοι σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δενμετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδωνμετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα εδώ.

Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Τις μεταθέσεις 8 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2024 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αναλαμβάνουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε, διότι έχουν ως 4 προτιμήσεις σχολεία στα οποία δεν έχει προκηρυχθεί οργανικό κενό για τον κλάδο τους, είτε, διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία προτίμησής τους, είτε διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης ή δεν πληρούσαν τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις

Δείτε το έγγραφο με τα ονόματα εδώ.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024: Οι μεταθέσεις στη Δευτεροβάθμια από περιοχή σε περιοχή

Δημοσιεύθηκε η μετάθεση 1865 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή στη Γενική Εκπαίδευση, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα.

Ποιοι μετατίθενται σε ΕΑΕ, σχολεία κωφών και ΚΕΔΑΣΥ

Τις μεταθέσεις 315 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, 15 σε ΚΕΔΑΣΥ (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών) και  7 σε σχολεία τυφλών-κωφών έτους 2024 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δε μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΑΣΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί από τα ΚΕΔΑΣΥ παραμένουν σε αυτά μέχρι τη λήξη της λειτουργίας τους.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα.

Μουσικά σχολεία

Τις μεταθέσεις 55 εκπαιδευτικών γενικής παιδείας σε μουσικά σχολεία και 119 μεταθέσεις μουσικών ειδικοτήτων σε μουσικά σχολεία, έτους 2024 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα.

Καλλιτεχνικά σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις μεταθέσεις 22 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, έτους 2024.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Οι Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι 13 εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Αναλυτικά τα ονόματα εδώ.

Απάντηση