Ε.Κ.Ε.ΤΕ. – ΣΚΟΠΟΙ

Hellenic Center of Sciences and Arts

ΕΚΕΤΕ

Το  «Ελληνικό Κέντρο Επιστημών και Τεχνών – Hellenic Center of Sciences and Arts » (E.K.E.TE.) είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και πολίτες που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την προώθηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων σε οποιαδήποτε βαθμίδα και τομέα της εκπαίδευσης (Τυπικής και μη-Τυπικής Εκπαίδευσης), επίσης έχουν ως κοινό ενδιαφέρον δράσεις που αναδεικνύουν  τους τομείς των Επιστημών και των Τεχνών.

Για την πραγμάτωση των σκοπών του το «Ελληνικό Κέντρο Επιστημών και Τεχνών (Ε.Κ.Ε.ΤΕ.)- Hellenic Center of Sciences and Arts»  δραστηριοποιείται και οικονομικά, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του.

 

Ε.Κ.Ε.ΤΕ.

Σκοποί- Ε.Κ.Ε.ΤΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

( Ε.Κ.Ε.ΤΕ.)

HELLENIC CENTER OF SCIENCES AND ARTS  

 

Γενικοί σκοποί του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ – HELLENIC CENTER OF SCIENCES AND ARTS:

Το  Ελληνικό Κέντρο Επιστημών και Τεχνών – Hellenic Center of Sciences and Arts  (E.K.E.TE.)  λειτουργεί για την επιδίωξη των εξής σκοπών:

 • Την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας για τις εξελίξεις στο χώρο των επιστημών και των τεχνών.
 • Την ανάδειξη των Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό.
 • Τη προαγωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε όλες τις ηλικίες και επαγγελματικές κατηγορίες, ιδίως δε σε κοινωνικές ομάδες που δεν είναι εξοικειωμένες με τη δραστηριότητα αυτή.
 • Τη θεωρητική και πρακτική  κατάρτιση και επιμόρφωση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, επιστημόνων και επαγγελματιών σε θέματα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
 • Την προώθηση των καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα.
 • Την ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εύρεση και την εφαρμογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Την εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη μελών ευάλωτων ομάδων, καθώς και ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Τη προβολή της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής τέχνης στο εξωτερικό.
 • Την ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών με σκοπό την προώθηση των αρχών και αξιών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δηλαδή, τη λειτουργική  διαχείριση της ετερότητας, την αλληλοκατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών μέσα από τη γνωριμία αυτών, την εκπαίδευση για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, την εκπαίδευση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Την  ανάπτυξη συνεργασιών για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών τόσο μεταξύ των μελών της όσο και με φορείς και πρόσωπα που ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα ή σχετίζονται μ΄ αυτήν.
 • Την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους συλλόγους και ενώσεις της Ελλάδας και άλλων κρατών καθώς επίσης και η συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες ή/και διεθνείς οργανισμούς, που σκοπό έχουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, την εκπόνηση μελετών, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν στη διάδοση και στην αξιοποίηση της καινοτομίας στην Εκπαίδευση και στην προώθηση καινοτόμων  εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Την καλλιέργεια και προώθηση της επιστημονικής έρευνας και των εφαρμογών της σε θέματα εκπαίδευσης, ελληνικού πολιτισμού και ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης.
 • Τη προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και φορέων δημόσιας διοίκησης (κρατικών, τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοσίου τομέα γενικότερα) στα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.
 • Την οργάνωση και την εκπόνηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Την έκδοση επιστημονικών και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων καθώς και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τα επιστημονικά πεδία που προαναφέρθηκαν.
 • Την προώθηση της έδρας της εταιρίας (Λάρισας) καθώς και άλλων ενδεχομένως ελληνικών πόλεων ως διεθνών κέντρων ανάπτυξης διαπολιτισμικού διαλόγου.

 

Το  Ελληνικό Κέντρο Επιστημών και Τεχνών – Hellenic Center of Sciences and Arts  (E.K.E.TE.) για την πραγμάτωση των σκοπών του χρησιμοποιεί κάποια (ή όλα) από τα ακόλουθα μέσα:

 • Οργανώνει (αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) επιστημονικά προγράμματα δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, έρευνας ή ενημέρωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
 • Οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις, προβολές, φεστιβάλ κ.λπ. στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό.
 • Οργανώνει, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δια ζώσης ή διαδικτυακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Οργανώνει ή συμμετέχει στην ίδρυση εκπαιδευτικών ομάδων και θεσμών, όπως σχολείων, κολλεγίων και ιδρυμάτων κατάρτισης.
 • Προωθεί ή επιχειρεί το ίδιο εκδόσεις, φωτογραφίσεις και κινηματογραφήσεις ή τηλεοπτικές παραγωγές και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού.
 • Προωθεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό διεθνή προγράμματα (ιδίως Κοινοτικά) και συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης επιστημόνων και ειδικών.
 • Συνάπτει μισθώσεις έργου ή εργασίας με επιστήμονες και άλλους ειδικούς που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών του.
 • Συμβάλλεται αντίστοιχα με φορείς της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικά κέντρα, ινστιτούτα ή ιδιώτες, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των φορέων του εξωτερικού στην Ελλάδα και οργανώνει αποστολές για την προώθηση διεθνών προγραμμάτων στο εξωτερικό.
 • Οργανώνει και εκδίδει αρχεία επιστημονικών δεδομένων και τεκμηρίωσης.
 • Μισθώνει ή χρησιμοποιεί πάσης φύσεως ακίνητα και προμηθεύεται τον απαραίτητο κινητό εξοπλισμό για την επίτευξη των σκοπών του.
 • Συνεργάζεται με κάθε δυνατή μορφή με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, με πρόσωπα φυσικά ή νομικά (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Καταρτίζει προγράμματα ανάπτυξης καλών τεχνών και πολιτισμού συμμετέχοντας στην εκτέλεσή τους.
 • Εκδίδει  ηλεκτρονικό (ή και έντυπο) Περιοδικό του Κέντρου με θέματα που αναφέρονται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.
 • Δημιουργεί και συντηρεί δικτυακό τόπο για την προβολή των δραστηριοτήτων του Κέντρου και για την ενημέρωση της κοινωνίας.
 • Χρησιμοποιεί γενικά κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών του και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν ή και άλλα μέσα τα οποία θα καθορίζονται από το Δ.Σ.
Αρέσει σε %d bloggers: