ΔΟΑΤΑΠ: Απόφαση για την αναγνώριση ισοτιμίας

Σύμφωνα με απόφαση των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρακτικό ΑΆ Τμήματος της συνεδρίασης της 4ης Οκτωβρίου 2019) οι κάτοχοι τίτλων που αιτούνται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. την αυτοτελή ή μετά από συνεκτίμηση αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς Πτυχίο Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι., θα πρέπει – μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών του φακέλου τους – να μεριμνούν και για την προσκόμιση αναλυτικής περιγραφής εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στην Ψυχολογία, επειδή για την απόκτηση του βασικού τίτλου Ψυχολογίας της ημεδαπής απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ωρών Πρακτικής Άσκησης (τουλάχιστον 120) υπό εποπτεία ψυχολόγου.

Στην αναλυτική περιγραφή πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Φορείς / δομές όπου πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.

2. Σύνολο ωρών και/ή μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση που έχει εκπονηθεί.

3. Χρονικές περίοδοι που καλύπτει η πραγματοποίησή της (ημερομηνίες από … έως…).

4. Κατανομή ωρών ανά χρονική περίοδο (π.χ. εβδομαδιαίως, μηνιαίως κ.ο.κ.).

5. Γνωστικά αντικείμενα Πρακτικής ¶σκησης.

6. Πλαίσιο – διαδικασία εποπτείας.

Η βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης Ψυχολογίας δεν είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό για τους αιτούντες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απλή αναγνώριση ισοτιμίας προς πτυχίο Α.Ε.Ι., χωρίς αναγνώριση αντιστοιχίας προς την Ψυχολογία.

Απάντηση