ΙΕΠ: Πρόσκληση για επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Πρόσκληση του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των προτύπων και πειραματικών σχολείων και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α. Η επιμόρφωση υλοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί όλων των πιλοτικών σχολικών μονάδων δηλώνουν μέσω της επισυναπτόμενης πρόσκλησης το επιμορφωτικό τμήμα που θα παρακολουθήσουν.

Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο

συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και είκοσι οκτώ (28)

ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό

διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυχής παρακολούθηση του κάθε επιμορφωτικού

προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Βήμα 1ο

α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

β) Συμπλήρωση υποχρεωτικών προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio/Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)

γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών», MIS 5035543 και δηλώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

– Σχολική Μονάδα

– Ειδικότητα

– Τάξη που διδάσκω (μόνο για εκπαιδευτικούς ΠΕ70) [Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ολοήμερο]

– Επιμορφωτικό πρόγραμμα (μια επιλογή για όλες τις ειδικότητες εκτός από τους ΠΕ70 και ΠΕ02 όπου δηλώνεται η επιθυμητή σειρά προτεραιότητας σε περισσότερα του ενός επιμορφωτικά προγράμματα)

δ) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μέσα στην αίτηση το οποίο υποβάλλεται ξεχωριστά) και ακολούθως υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Προσοχή: η επιλογή «Αποθήκευση» δεν θεωρείται υποβολή της αίτησης. Η υποβολή αίτησης οριστικοποιείται με την επιλογή «Οριστική Υποβολή».

Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων είναι υποχρεωτική.

Γ. Προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Παρασκευή 08-10-2021 ώρα 14:00 έως την Δευτέρα 18-10-2021 ώρα 14:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων.

Δ. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν να

παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το

“απογραφικό δελτίο εισόδου” στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/.

Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το “απογραφικό δελτίο εξόδου” ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς

παρακολούθησης.

Ε. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν νααπευθύνονται στο ΙΕΠ, στα τηλέφωνα 213 133 5550 κα. Θ. Τσίγκα και κα. Μ. Τσουκαλά (για οργανωτικά θέματα) και 213 133 5568 κα Μ. Μουσά και 2131335569 κ. Εγκολφόπουλο (για τεχνικάθέματα).

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:

  • στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
  • στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis στη διαδρομή ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τα Επιμορφωτικά Κέντρα, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές επιμορφούμενων κ.λ.π., αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Η πρόσκληση αποστέλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προώθηση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε να μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας σας που υπηρετούν σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

3.1 Επιμορφωτικά Προγράμματα
Οι εκπαιδευτικοί όλων των πιλοτικών σχολικών μονάδων το σχολικό έτος 2021-2022
επιμορφώνονται στα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται ανά γνωστικό αντικείμενο/μάθημα και ανά ειδικότητά χρησιμοποιώντας το επιμορφωτικό υλικό που εκπονήθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινωνικές Επιστήμες
1.1.1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο)
1.1.2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο)
1.1.3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό)
1.2. Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
1.4.1 Φυσική Αγωγή (Λύκειο)
1.4.2 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο)
1.4.3 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό)
1.5.1 Θρησκευτικά (Λύκειο)
1.5.2 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο)
1.5.3 Θρησκευτικά (Δημοτικό)
1.6.1 Ιστορία (Λύκειο)
1.6.2.Ιστορία (Γυμνάσιο)
1.6.3 Ιστορία (Δημοτικό)
Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά
2.1.1 Πληροφορική (Λύκειο)
2.1.3 Πληροφορική (Γυμνάσιο)
2.1.3 Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)
2.2.1 Μαθηματικά (Λύκειο)
2.2.2 Μαθηματικά (Γυμνάσιο)
2.2.3 Μαθηματικά (Δημοτικό)
2.3.1 Χημεία (Λύκειο)
2.3.2 Χημεία (Γυμνάσιο)
2.4.2 Βιολογία (Γυμνάσιο)
2.4.1 Βιολογία (Λύκειο)
2.5. Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
2.6.1 Φυσικά (Δημοτικό)
2.6.2 Φυσική (Γυμνάσιο)
2.6.3 Φυσική (Λύκειο)
2.7 Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
2.8.2 Γεωλογία-Γεωγραφία (Γυμνάσιο)
2.8.3 Γεωγραφία (Δημοτικό)
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη
σχολική ηλικία
3.1.1 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Λύκειο)
3.1.2 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Γυμνάσιο)
3.1.3 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Δημοτικό)
3.1.4 Λογοτεχνία (Λύκειο)
3.1.5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο)
3.3.1 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο)
3.3.2 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο)
3.5 Φιλοσοφία (Λύκειο)
3.6.1 Αγγλικά (Λύκειο)
3.6.2 Γαλλικά (Λύκειο)
3.6.3 Γερμανικά (Λύκειο)
3.8 Προσχολική (ΠΣ Νηπιαγωγείου)
Τέχνες και Πολιτισμός
4.1.1 Εικαστικά (Δημοτικό)
4.1.2 Καλλιτεχνικά (Γυμνάσιο)
4.2.1 Μουσική (Δημοτικό)
4.2.2 Μουσική (Γυμνάσιο)
4.3.1 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό)
Στην επιμόρφωση συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων
της χώρας οι οποίοι διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα.
Επιπροσθέτως μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη εκπαίδευσης τα οποία υπηρετούν στα
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία οι οποίοι δύναται να υποβάλουν αίτηση σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα που συνδέεται με την ειδικότητά τους.
Η υποβολή της παρούσας αίτησης τεκμηριώνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην
Πιλοτική Εφαρμογή των Π.Σ.
3.2 Δήλωση επιμορφωτικού προγράμματος – Διάρκεια επιμόρφωσης
Η επιμόρφωση υλοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί όλων των πιλοτικών σχολικών μονάδων δηλώνουν μέσω της
παρούσας πρόσκλησης το επιμορφωτικό τμήμα που θα παρακολουθήσουν.
Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο
συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και είκοσι οκτώ (28)
ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό
διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυχής παρακολούθηση του κάθε επιμορφωτικού
προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών παρακολουθούνται από
τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολικών μονάδων κατά αντιστοιχία της ειδικότητάς τους και έτσι όπως περιγράφεται στην ΥΑ 104671/ΓΔ4/27-08-2021.

Βάσει της ΥΑ οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Πιλοτική Εφαρμογή
παρακολουθούν ένα (1) επιμορφωτικό πρόγραμμα και εφαρμόζουν το αντίστοιχο

Πρόγραμμα Σπουδών, με εξαίρεση τα παρακάτω:

– Οι ΠΕ70 θα επιλέξουν να εφαρμόσουν πιλοτικά το Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας ή το
Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών και ένα από τα εξής έξι (6)
Προγράμματα Σπουδών: Φυσικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Θρησκευτικών, Γεωγραφίας,
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, τα οποία καλούνται να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης.
– Οι ΠΕ02 θα παρακολουθήσουν δύο επιμορφωτικά προγράμματα, μόνο εφόσον επιλέξουν να εφαρμόσουν τα Προγράμματα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου ή Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Λυκείου αντίστοιχα. Επίσης, και οι ΠΕ02 δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης το επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

3.3 Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης
Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται ανά ειδικότητα δημιουργείται
αντίστοιχος αριθμός τμημάτων επιμόρφωσης. Στη συνέχεια οι προς επιμόρφωση
εκπαιδευτικοί ειδοποιούνται σχετικά με το τμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί, το όνομα του/της επιμορφωτή/τριας καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Η σύγχρονη εξ
αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων και η ασύγχρονη με
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. (moodle). Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των
επιμορφoύμενων είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη).
Επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
1. Desktop H/Y ή Laptop
2. Windows 8.1 ή νεότερα
3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο
μικρόφωνο και ηχεία στο Laptop και κάμερα
4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ στο router για την μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers)
Google Chrome ή Microsoft Edge
6. Εγκαταστημένο στον Η/Υ το πρόγραμμα Adobe Flash Player
3.4 Παρακολούθηση επιμορφώσεων
Μετά τη λήξη της παρούσας πρόσκλησης θα σταλεί αναλυτική ενημέρωση στους
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
Οι ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός
λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα
με το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της
υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των
δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/ες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους
και με τον επιμορφωτή/τρια σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η
θα λάβει βεβαίωση πιστοποίησης. Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί
πιστοποιημένος επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωσης οφείλει:
α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου – Εξόδου,
β) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης,
γ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του επιμορφωτικού προγράμματος, όπως αυτές
περιγράφονται στον Οδηγό Μελέτης,
δ) 80% παρουσίας της σύγχρονης εκπαίδευσης (δηλαδή 7 στις 8 ώρες).
4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα
επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν σε τμήματα των περίπου δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) ατόμων, εκτός της περίπτωσης ειδικών συνθηκών.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
5.1 Διαδικασία υποβολής αίτησης – Επιλογή
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Βήμα 1ο
α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
β) Συμπλήρωση υποχρεωτικών προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio/Καρτέλα «Προσωπικά
Στοιχεία»)
γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης
«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών», MIS 5035543 και
δηλώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία:
– Σχολική Μονάδα
– Ειδικότητα
– Τάξη που διδάσκω (μόνο για εκπαιδευτικούς ΠΕ70) [Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ολοήμερο]
– Επιμορφωτικό πρόγραμμα (μια επιλογή για όλες τις ειδικότητες εκτός από τους ΠΕ70 και
ΠΕ02 όπου δηλώνεται η επιθυμητή σειρά προτεραιότητας σε περισσότερα του ενός
επιμορφωτικά προγράμματα)
δ) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μέσα στην αίτηση το οποίο
υποβάλλεται ξεχωριστά) και ακολούθως υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
επιμόρφωσης.
Προσοχή: η επιλογή «Αποθήκευση» δεν θεωρείται υποβολή της αίτησης. Η υποβολή αίτησης
οριστικοποιείται με την επιλογή «Οριστική Υποβολή».
Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων είναι
υποχρεωτική.
Βήμα 2ο: Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (Ε.Ο.Ε.) του Ι.Ε.Π.:
Α. Κατανέμει τους εκπαιδευτικούς σε τμήματα.
Β. Καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
Γ. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι
εκπαιδευτικοί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης και για τις
απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του
περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης
αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.
5.2 Προθεσμία υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Παρασκευή 08-10-2021 ώρα
14:00 έως την Δευτέρα 18-10-2021 ώρα 14:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα
εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων.
6. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν να
παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το
“απογραφικό δελτίο εισόδου” στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης θα συμπληρώσουν
υποχρεωτικά το “απογραφικό δελτίο εξόδου” ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης.
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 133 5550 κα. Θ. Τσίγκα και κα. Μ. Τσουκαλά (για οργανωτικά
θέματα) και 213 133 5568 κα Μ. Μουσά και 213 1335569 κ. Εγκολφόπουλο (για τεχνικά
θέματα).
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:
• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis στη
διαδρομή
ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση
(διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τα Επιμορφωτικά
Κέντρα, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές
επιμορφούμενων κ.λ.π., αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.
Η πρόσκληση αποστέλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προώθηση στα Πρότυπα και Πειραματικά
Σχολεία.
Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές
ιστοσελίδες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *