Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Συγκροτήθηκαν, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Καθ. Γεώργιος Τόμπρας τα Επιστημονικά Εποπτικά  Συμβούλια  (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-21 (ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ) Υπουργική απόφαση.

Με την ίδια απόφαση γίνεται   τροποποίηση της υπό στοιχεία 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 Απόφασης της ΔΕΠΠΣ « Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

πηγή: https://www.esos.gr/

Απάντηση