ΙΕΠ: Πρόσκληση για εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 20222023 εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα
ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 20222023, στο πλαίσιο της Πράξης : «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛΥλοποίηση της Επιμόρφωσης».


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή
στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», MIS 5022549, που συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης προβλέπεται η υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης
για το σχολικό έτος 20222023 εκπαιδευτικών μόνιμων και αναπληρωτών όλων των
ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης και
αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
που υπηρετούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) το σχολικό έτος 20222023.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και Ψυχολόγοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό ΟΠΣ
5010706 σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 120659/Ε1/3102022 (ΑΔΑ: 9ΒΦ346ΜΤΛΗΠΥΔ) και
1120558/Ε4/3102022 (ΑΔΑ: 99ΧΕ46ΜΤΛΗΒΩ0) Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος
20222023.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αφορά τις εξής θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας
(συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην
Α ́ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας
(συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α ́
τάξη ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή Ο ρόλος του στην
υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή,
με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Ψυχολόγος Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης
ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και
συνεργασίες/συνέργειες με τους Συμβούλους Καθηγητές

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας
την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Δευτέρα 1710
2022 ώρα 13:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων των ενδιαφερόμενων
είναι η Δευτέρα 07112022 ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα
εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Διάρκεια επιμόρφωσης
Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 20222023 θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32) ωρών, ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα και

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες θα κατανεμηθούν σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης


Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 359 κα. Θ. Παπαθανασίου, Υπεύθυνη Πράξης, (για
οργανωτικά θέματα) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mnaeiep@iep.edu.gr
(για οργανωτικά και τεχνικά θέματα).

 

 

Απάντηση