ΙΚΥ: Προκήρυξη 8 υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της
προκήρυξης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14/07/2023.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας
διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.
Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Το έγγραφο προκήρυξης  ΕΔΩ 

Το έγγραφο της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΔΩ 

Απάντηση