Εκπαιδευτικοί: Πώς διαμορφώνεται από 1η Ιανουαρίου 2024 η οικογενειακή παροχή

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Τι αλλάζει από το 2024

Αυξάνεται το ύψος της οικογενειακής παροχής ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (και των εκπαιδευτικών) από την 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που δημοσίευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Πιο συγκεκριμένα, επανακαθορίζεται η οικογενειακή παροχή λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω τροποποιήσεων:

1. Αυξάνεται το ύψος της οικογενειακής παροχής ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων και ορίζεται στο ποσό των 70 ευρώ για ένα τέκνο, 120 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, 170 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, 220 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ    ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €
Υπάλληλος με 1 παιδί                                                                         70
Υπάλληλος με 2 παιδία                                                                     120 συνολικά
Υπάλληλος με 3 παιδία                                                                     170 συνολικά
Υπάλληλος με 4 παιδία                                                                     220 συνολικά
Υπάλληλος με 5 παιδία                                                                     290 (220+70) συνολικά
Υπάλληλος με 6 παιδία                                                                     360 (290+70) συνολικά
2. Καταργούνται:

α) η πρόβλεψη περί μη χορήγησης της οικογενειακής παροχής σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα και

β) η πρόβλεψη ότι η διακοπή της οικογενειακής παροχής πραγματοποιείται το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.

3. Τέλος, αναριθμείται το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του ν. 4354/2015 και καθίσταται πλέον τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και νόμου. Περαιτέρω οι λέξεις «προερχόμενα από γάμο» διαγράφονται, η φράση «Μέση Εκπαίδευση» αντικαθίσταται με τη φράση «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και το νέο αναριθμούμενο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.»

Πηγή:www.alfavita.gr

Απάντηση