ΕΠ: Webinar 25 ωρών για εκπαιδευτικούς Γυμνασίων

Η Δράση επαγγελματικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, από το ΙΕΠ θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Moodle και θα είναι ασύγχρονη (self-paced) συνολικής διάρκειας 25 ωρών.

Δράση επαγγελματικής κατάρτισης: Προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης με τις Τέχνες

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με Συντονιστή εταίρο την ACTIONAID HELLAS και συμμετέχουσες άλλες 3 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ουγγαρία και Φινλανδία) υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ με τίτλο «Reimagining Social and Emotional Education in secondary schools through arts-integrated practices in the post Covid-19 era» (REIMAGINED, Agreement n° 2021-1-EL01-KA220-000032804). Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παραδείγματος που θα αναδεικνύει τη συσχέτιση της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης (Social and Emotional Education – SEE) με τις Τέχνες, αφενός μέσω διαθεματικής προσέγγισης και αφετέρου μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Η δράση επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνεται σε μαθητές/τριες (ηλικίας 11 – 15 ετών) και καθηγητές/τριες Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του 21ου αιώνα από πλευράς μαθητών/τριών, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων τους, με σκοπό την παραγωγή παιδαγωγικής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικών μεθόδων με ενσωμάτωση καλών πρακτικών των Τεχνών στη γενικότερη φιλοσοφία της Εκπαίδευσης “Μαθαίνοντας από την Πράξη” (Learning by doing).

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως εταίρος έχει αναλάβει στο πλαίσιο του εν λόγω έργου τη διάδοση της διαδικτυακής επαγγελματικής κατάρτισης (dissemination of the educational opportunity to schools and educators of its network), η οποία έχει ως στόχο τη προσέγγιση των σχολείων και των εκπαιδευτικών και εν συνεχεία τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή εκπαίδευση). Στόχος της δράσης της επαγγελματικής κατάρτισης είναι να αναπτύξει ένα ανοιχτό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παροχή σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές/τρεις των δευτεροβάθμιων σχολείων ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών και παιδαγωγικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων Κοινωνικής και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης (SEE), ενσωματώνοντας πρακτικές βασισμένες στις τέχνες σε όλες τις διδακτικές ύλες, συνδέοντας τις με εξωσχολικές δραστηριότητες για την κοινότητα.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί Δράση επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Open online SEE training Course» που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Moodle και θα είναι ασύγχρονη (self-paced, διαδικτυακό σεμινάριο ασύγχρονης εκπαίδευσης).

 1. Διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου
  Η Δράση επαγγελματικής κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Moodle και θα είναι ασύγχρονη (self-paced) συνολικής διάρκειας 25 ωρών.
  Η ημερομηνία έναρξης είναι η 10η Νοεμβρίου 2023 και η ημερομηνία λήξης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023.
 1. Κριτήρια Επιλογής
  Η πρόσκληση στη δράση επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, που διδάσκουν το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 στις αντίστοιχες σχολικές βαθμίδες και μονάδες. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά δήλωσης συμμετοχής.
 1. Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία. Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης. Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλον τρόπο στο ΙΕΠ πέραν της υποβολής μέσω του μητρώου του ΙΕΠ.
 1. Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής:
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 3/11/2023 και ώρα 17:00 έως Τετάρτη 8/11/2023 και ώρα 16:00. Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από το ΙΕΠ για προώθηση στις σχολικές μονάδες και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του ΙΕΠ σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.
Δείτε εδώ την Πρόσκληση

 

πηγή: https://www.edweek.gr/

Απάντηση