Διάταξη “Πιερρακάκη” για την ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας

Για την ενημέρωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας αιχμής και τη δημιουργία οικοσυστημάτων γνώσης

Την ίδρυση Κέντρων  Καινοτομίας επιπέδου τμήματος, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , τα οποία έχουν σκοπό την ενημέρωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας αιχμής και τη δημιουργία οικοσυστημάτων γνώσης, μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προβλέπει διάταξη (άρθρο 169), η οποία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 169
Ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας  – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4823/2021

Στον ν. 4823/2021 (Α ́ 136), μετά το άρθρο 19, προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής: «Άρθρο 19Α
Κέντρα Καινοτομίας

1. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ιδρύονται Κέντρα Καινοτομίας επιπέδου τμήματος, τα οποία έχουν σκοπό την ενημέρωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας αιχμής και τη δημιουργία οικοσυστημάτων γνώσης, μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα ανωτέρω προγράμματα εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Σε κάθε Κέντρο Καινοτομίας συστήνεται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) τριών (3) εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαφίου αποσπώνται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τετραετή θητεία για τη στελέχωση του Κέντρου. Στο Κέντρο Καινοτομίας προΐσταται μέλος της Π.Ο., το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 29. Ο Προϊστάμενος του Κέντρου ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

3. Στο Ι.Τ.Υ.Ε., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανατίθεται η υποστήριξη της υλοποίησης και της λειτουργίας των Κέντρων Καινοτομίας. Το Ι.Τ.Υ.Ε. λαμβάνει για τον σκοπό αυτό χρηματοδότηση α) από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και β) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.».

πηγή: https://www.esos.gr/

Απάντηση