ΙΚΥ. Υποτροφίες ΕλληνοΒρετανικής Συνεργασίας

Αριθμ. 8201/Z1 – ΦΕΚ τεύχος Β 707/31.01.2024
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακών επιπέδων σπουδών και διδακτορικής έρευνας βραχείας διάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με τίτλο «Υποτροφίες βραχείας διάρκειας» ‘ εφαρμογή του από 02-10-2023 Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) και της Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακών επιπέδων σπουδών και διδακτορικής έρευνας βραχείας διάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με τίτλο «Υποτροφίες βραχείας διάρκειας Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας» κατ’ εφαρμογή του από 02.10.2023 Μνημονικής συνεργασίας ΙΚΥ) και της Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα (British Council), ως ακολούθως:

Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση

1.1 Στο Ι.Κ.Υ και στο British Council («Εφεξής Βρετανικό Συμβούλιο»), με τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας, που θα πραγματοποιηθεί από το κοινό πρόγραμμα υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με τίτλο «Ελληνο-Βρετανική Συνεργασία για Υποτροφίες βραχείας- Γ’ Κύκλος» και στην αγγλική γλώσσα «Greek-British Cooperation on shortterm Scholarships- Third Cycle» (εφεξής «Πρόγραμμα»).

1.2 Ο Σκοπός του Προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητών/τριών προς τα βρετανικά Πανεπιστήμια για την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας, τη διεύρυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη δημιουργία προοπτικών συνεργασίας, προς τον σκοπό τόσο των δικαιούχων του προγράμματος όσο και των Πανεπιστημιακών. Ιδρυμάτων στα οποία φοιτούν.

1.3 Το Πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση τεσσάρων (24) υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) δεκαοκτώ (18) υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και έξι (6) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίου Master.

1.4 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του Προγράμματος προϋπολογίζεται σε δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και οκτώ οκτώ λεπτά (62.240,88 €), η οποία θα καλυφθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έως το ποσό τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομάδων και πέντε ευρώ. τριάντα οκτώ λεπτών (33.875,38€) και από τη Βρετανική Πρεσβεία έως το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (28.365,50€).

1.5 Τα ποσά της υποτροφίας θα καταβληθούν στους δικαιούχους από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κεφάλαιο 2: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.1 Κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
1.2 Διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρού.
1.3 Κατέχουν βασικό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον έξι και πέντε δέκα (6,5/10).
1.4 α) Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες επιπέδου Master (i) έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά την τελευταία πενταετία (ii) είναι εγγεγραμμένοι/ες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής ΠΜΣ) ελληνικού ΑΕΙ, (iii) έχουν βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνος του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την ομαλή παρακολούθηση του ΠΜΣ και (iv) έχουν γίνει αποδεκτοί/ές, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα δήλωση, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα τεσσάρων (4) εβδομάδων σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης τους.
β) Οι υποψήφιοι υποψήφιοι διδάκτορες (i) είναι εγγεγραμμένοι σε ελληνικό ΑΕΙ και το θέμα της διαβούλευσης τους, καθώς και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, έχουν ήδη οριστεί, (ii) έχουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτικής τους διατριβής την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας και (iii) έχουν γίνει αποδεκτοί/ές, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα τεσσάρων (4) εβδομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτικής τους διατριβής.
1.5 Κατέχουν διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 τουλάχιστον.
1.6 Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών στη Βρετανία ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές/τριες ή ως μετακινούμενοι σε πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αποστάσεως.
1.7 Εάν έχετε λάβει – οποτεδήποτε – άλλη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία ή το Βρετανικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εκπληρώσει όλες τις υποτροφίες που απορρέουν από την υποτροφία αυτή.
1.8 Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη της υποτροφίας ή να μην έχουν νόημα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν αναβολή κατάταξης, η διάρκεια της οποίας δεν επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της περιόδου της εν λόγω κινητικότητας.
1.9 Το Ι.Κ.Υ, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο διατηρούν την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσουν ακόμη και εκ των υστέρων την υποτροφία, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Κεφάλαιο 3: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Δικαιολογητικά – Έλεγχος

1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο θα ορίσουν από την πρώτη προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες του Προγράμματος και θα καταρτίσουν από κοινού σχετική πρόσκληση (εφεξής «Πρόσκληση») που θα δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση στους διαδικτυακούς τόπους του. Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr) και του Βρετανικού Συμβουλίου (www.britishcouncil.gr).
2. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην αγγλική γλώσσα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του Βρετανικού Συμβουλίου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Πρόσκληση.
3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και να επισυναφθούν σε μορφή φορητού αρχείου (pdf) τα εξής δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση:
3.1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
3.2 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει ότι κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ.
3.3 Βασικό πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. όπου αναφέρεται ο βαθμός με την ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και σε αντίθετη περίπτωση, σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Ελληνικού Α.Ε.Ι., όπου θα αναφέρεται ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
3.4 Βεβαίωση αποδοχής για το πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας από το Βρετανικό ΑΕΙ υποδοχής.
3.5 Πιστοποιητική γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1.
3.6 Βιογραφικό Σημείωμα στην αγγλική γλώσσα στο πρότυπο Europass (βλ. https://europa.eu/europass/en). 3.7 Πιστοποιητική στρατολογική κατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2, άρθρο 1.8 (για τους άρρενες Έλληνες υποψηφίους).
3.8 α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιπέδου Master οφείλουν να υποβάλουν (i) βεβαίωση ελληνικού Α.Ε.Ι. ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ του οικείου ιδρύματος (ii) βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία ιδιότητα δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των καθηκόντων του/της υποτρόφου στο ΠΜΣ και (iii) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος του/της υποτρόφου στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρουν τους στόχους τους μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και την προστιθέμενη αξία της για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.
β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να προσκομίσουν: (i) βεβαίωση ελληνικού Α.Ε.Ι. στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής τους και η ημερομηνία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, (ii) η βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή, στην οποία θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της βραχείας μετεκπαίδευσης και τα αναμενόμενα κριτήρια της για τον δικαιούχο (iii) αιτιολογημένο ενδιαφέρον στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία αναφέρονται οι στόχοι των υποψηφίων μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και η προστιθέμενη αξία της για την εκπόνηση της διατριβής τους.
4. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας καθώς και η ποιοτική αξιοπιστία και η κατάταξη των αιτιών, θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή που θα συγκροτηθεί με την κοινή απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, στην οποία ρυθμίζεται η σύνθεση και κάθε άλλο θέμα. που αφορά στη λειτουργία της (εφεξής «Επιτροπή»).
5. Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή/και δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση και στην Πρόσκληση. κ.λπ.).
6. Το Ι.Κ.Υ., η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τους υποψηφίους προθεσμία που θα ορίσουν, εντός κάθε πρόσθετου διευκρινιστικού εγγράφου κρίνουν απαραίτητο.

Κεφάλαιο 4: Κριτήρια επιλογής – Βαθμολογική κλίμακα

1. Οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και υποβάλλονται παραδεκτούς, αξιολογούνται βάσει των εξής κριτηρίων:
1.1 Βαθμός πτυχίου: από 13 έως 20 μύρια, με κατ’ αντιστοιχία διπλασιασμό βαθμού πτυχίου από 6,5 έως 10 με ακρίβεια (2) δεκαδικών ψηφίων .
1.2 Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος: έως 0-30 μύρια
1.3 Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος: έως 0-50 μύρια.
2. Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων 1.2 και 1.3 συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας στον επιστημονικό τομέα στον οποίο εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση. συνέδρια, βραβεύσεις κ.λπ.).

Κεφάλαιο 5: Διαδικασία επιλογής

1. Η επιλογή των υποψηφίων που εγκρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (εφεξής Επιτροπή), η οποία διακρίνεται από τέσσερα μέλη που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, δύο εκ των οποίων εκπροσωπούν τα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και δύο τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο.
2. Η Επιτροπή ελέγχει κατ’ αρχάς την επιλεξιμότητα των αιτιών και καταρτίζει Προσωρινό Πίνακα Μη επιλεξίμων Αιτήσεων με αναφορά στην αιτία της μη επιλεξιμότητας, ο οποίος μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, αναφέρεται στους διαδικτυακούς χώρους. του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.
3. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη-επιλέξιμων Αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώπιον της επιτροπής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία ανάρτησής του, σε ηλεκτρονική διεύθυνση του Βρετανικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στην Πρόσκληση. .
4. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η Επιτροπή κα-ταρτίζει Οριστικό Πίνακα Μη-επιλέξιμων Αιτήσεων, ο οποίος μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.
5. Οι επιλογές αιτήσεων θα αξιολογηθούν εξατομικευμένα από την Επιτροπή και θα βαθμολογηθούν βάσει των κριτηρίων του Κεφαλαίου 4
. του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.
7. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργαζομένων ημερών από την τελευταία ημερομηνία ανάρτησης και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Βρετανικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στην Πρόσκληση. Ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης, της αξιολόγησης της παρ. 5 του παρόντος Κεφαλαίου και της απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση της παρ. 2 του κεφαλαίου 4 δεν γίνονται αποδεκτές.
8. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων δύναται να ασκηθούν αποκλειστικά για το κριτήριο 1.1 (βαθμός πτυχίου) του κεφαλαίου 4.. των πληροφοριών της Επιτροπής δεν εξετάζονται.
9. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια καταρτίζει τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων και των Επιλαχόντων Υποψηφίων. Ο πίνακας κυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.
10. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής επιλεγμένου υποψηφίου πριν από την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας, επιλέγεται υποψήφιος από τον Οριστικό Πίνακα Επιλαχόντων τηρουμένης της σειράς κατάταξης.

Κεφάλαιο 6: Έναρξη και καταβολή της υποτροφίας

1. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση υποτροφίας με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο, στην οποία εξηγούνται οι υποψηφιότητες τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, το ύψος, οι όροι ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας. .
2. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο δύναται κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους, να ακυρώσουν τη χορήγηση υποτροφίας σε κάθε υποψήφιο που δεν υποβάλλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που θα οριστεί. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον είναι εφικτό, ο υποψήφιος αντικαθίσταται από επιλαχόντα τηρουμένης της σειράς κατάταξης.
3. Η έναρξη των καταβολών της υποτροφίας μετά τη σύναψη της σύμβασης υποτροφίας.

Κεφάλαιο 7: Οικονομικές και λοιπές παροχές – Διοικητική και οικονομική διαχείριση

1. Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ενήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (2.593,37€) ανά υπότροφο και για τις δύο κατηγορίες υποτρόφων.
2. Η υποτροφία καταβάλλεται, μετά την παρακράτηση τυχόν νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζικών εξόδων, αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε τράπεζα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα. απόφαση, την Πρόσκληση και τη σύμβαση υποτροφίας.
3. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, μέσω της έκδοσης του τίτλου πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

Κεφάλαιο 8: Όροι της υποτροφίας

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της παρούσας απόφασης, της Πρόσκλησης και της σύμβασης υποτροφίας.
2. Εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της βραχείας ικανότητας των υποψηφίων που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Βρετανικού Συμβουλίου τα εξής: (α) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master, τελική αναφορά και (β) οι υποψήφιοι διδάκτορες, έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη από τους ίδιους και τον επιβλέποντα τη διατριβή τους. Αμφιότερα έγγραφα που περιλαμβάνουν απαίτηση περίληψης πεπραγμένων στην αγγλική γλώσσα έως 500 λέξεις.
3. Εφόσον διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης, της Πρόσκλησης και της σύμβασης υποτροφίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο δύνανται οποτεδήποτε να ανακαλέσει την υποτροφία και να αναζητήσουν κατά την κρίση τους το σύνολο ή μέρος του ποσού της υποτροφίας, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
4. Η συνδρομή ανωτέρας βίας κρίνεται από το Ι.Κ.Υ σε συμφωνία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο, βάσει έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.
Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που εμποδίζει τους λόγους και βεβαίως να ολοκληρωθεί μία ή περισσότερες από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. .

Κεφάλαιο 9: Λοιπές διατάξεις

1. Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε υποψήφιο.
2. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός επιλεγμένων αιτίων για τις δύο κατηγορίες υποτροφιών, ήτοι οι έξι (6) υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές πτυχίου Master και οι δεκαοκτώ (18) υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο δύνανται να μεταφέρουν τις θέσεις εργασίας στην άλλη κατηγορία, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου του Προγράμματος.
3. Οποιαδήποτε ζητήματα τυχόν ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου.

 

πηγή: https://www.odigostoupoliti.eu/

Απάντηση