Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Η προκήρυξη για την πρόσληψη 400 Ειδικών Φρουρών

Εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η προκήρυξη για την πρόσληψη 400 Ειδικών Φρουρών  με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600  από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννέα (9) μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΕΔΩ  ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες),
που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
1. Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
2. Δεν υπερβαίνουν το 28ο Έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των
υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής
τους. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 01-01-1993 και μεταγενέστερα.
3. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη
σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων),
κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία:

α) είναι και με την
ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και επιπλέον

β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο, ο
οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.
5. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις
του αστυνομικού έργου.
6. Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

7. Έχουν πίστη στο σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές
δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
8. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
9. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε
κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού
πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της
πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης
νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς
καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από
αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης,
συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή
είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί
αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από
δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον
τριών μηνών.
Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για
κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά
δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει
εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα
παραπάνω εγκλήματα.
10. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει
λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
11. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
12. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή
για την πράξη τους αυτή.
Β. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:
1. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων
αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά
ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως Επαγγελματιών Οπλιτών, χωρίς να τους
έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα.
2. Η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σε επίπεδο
τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).
3. Η κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «΢στέλεχος Ασφαλείας
Προσώπων και Υποδομών» ή «΢στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». τίτλοι σπουδών
ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.
5. Ο/η υποψήφιος/α να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει
δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας
αυτού.
6. Ο/η υποψήφιος/α να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε
τετρακόσιους (400), με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον εξακοσίων (600) από λίστα
επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννέα (9) μηνών από την
πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.
2. Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80%
[Κατηγορία Α΄], ήτοι τριακόσιες είκοσι (320) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες
που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου,
(Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των
απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου ΢σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών ΢χολών (Σ.Ε.΢.),
των Επαγγελματικών ΢χολών (ΕΠΑ.΢.) και των ΢χολών Ο.Α.Ε.Δ. Από τους εξακόσιους
(600) επιλαχόντες, οι τετρακόσιοι ογδόντα (480) επιλαχόντες θα προέρχονται από την
κατηγορία Α’.
3. Σο υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], ήτοι ογδόντα (80) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(Σ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου έ β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και

επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
΢την κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της
υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους (600)
επιλαχόντες, οι εκατό είκοσι (120) επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’.
4. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 23α του ν. 3027/2002 (Α΄
152), όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου
Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου, οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού έχουν δικαίωμα να
επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν τις θέσεις είτε της κατηγορίας Α΄
(80%) είτε της κατηγορίας Β΄ (20%), υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του
παρόντος κεφαλαίου.
5. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας
υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες
της άλλης κατηγορίας.
6. Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια
κατηγορία.
7. Σε περίπτωση υποβολές περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για διαφορετικές
κατηγορίες (Α΄-80% έ Β΄-20%), η υποβολές της τελευταίας χρονικούς υποβληθείσας
αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε προηγούμενης αίτησης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *